نوشتارها

سکوت در عصر سر و صدا | در میانه براکت

اخیرا در یک نشست آنلاین به میزبانی جناب ایپکچی شرکت میکنم؛ سلسله جلساتی تحت عنوان [براکت]. در آخرین لحظات یکی از جلسات، یکی از همکلاسی‌ها سوالی مطرح کرد در مورد...

نقل مکان به دفتری دیگر

دقیقا از ۲ تیر ۹۷ بود که به طور منظم شروع به ثبت بخشی از روزم کردم؛ تقریبا ۲ سال میشد که به طور پراکنده درمورد روز، کارهایی که میکردم...

آبان ـ هشتم

پاییز ۴۰۲ | مسئله چگونه بودن است

هملت بالای گور ایستاد و گفت: «بودن یا نبودن، مسئله این است.» بقیه‌اش را هم احتمالا خودتان بهتر می‌دانید؛ و اما در آن لحظه که هملت بالای گور ایستاده بود؛...

هم‌نصحبت

ساعت‌ها نشستیم؛ گفتیم و تعریف کردیم. از امتحان چند روز بعد، اتفاقات چند سال گذشته و.. از چه نگفتیم؟! از همان دلیلی که به‌خاطر آن دور هم جمع شده بودم....

سلام؛ خوشبختم.

  هزار و سیصد و نود و هشت – تیر ماه : -سلام؛ رادین هستم، خوشبختم. +سلام منم … هستم؛ خوشبختم از آشناییت. اسمت منو یاد رامبرانت میندازه؛ میتونم رامبرانت...