از پادکست‌ها

به رخودان ژیانه

معرفی؟ با کمی دقت در واژه، میفهمم کاری که میخواهم انجام دهم این نیست؛ البته که بیشتر از خواستن، بحث توانستن است. «معرفی» از ریشه (ع،ر،ف) از شناخت می‌آید یعنی...